You are here: Home > General Conditions NL

Toepasbaarheid De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van de verkoper aan de koper behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

Inkoopvoorwaarden In geval de inkoopvoorwaarden van de koper in strijd zouden zijn met de Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn alleen de laatstgenoemde voorwaarden van kracht.

Verbintenissen Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden en bedienden hebben geen recht om de vennootschap op welke wijze ook te verbinden. Bestellingen of opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een afgevaardigd bestuurder of een persoon van ANS Benelux NV die daartoe gemachtigd is. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren, waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben.

Afspraken Afspraken en toezeggingen, al dan niet afwijkend van deze verkoops-voorwaarden, gemaakt door vertegenwoordigers of personeel van de verkoper zijn eerst tegenover laatstgenoemde van kracht, indien de directie van ANS deze schriftelijk uitdrukkelijk heeft bevestigd. Indien orders niet geheel kunnen worden geleverd, zal het resterend deel voor nalevering genoteerd worden. Door enkele verstrekking van een order aan de verkoper, aanvaardt de koper de toepasselijkheid van deze Algemene Verkoops-voorwaarden.

Offerte Afbeelding, maat- en gewichtsopgave, enz...., welke verkoper verstrekt in catalogi of anderszins,zijn voor hem niet bindend en uitsluitend bedoeld om een voorstelling te geven van het aangeboden artikel. Afwijkingen in welke vorm dan ook geven de koper niet het recht de goederen te weigeren, betalingen achterwege te laten of schadevergoeding te eisen.

Levertijden Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van de verkoper wegens vertraagde levering uitgesloten. Overschrijding van de levertijd kan in geen enkel geval aanleiding geven tot annulering. De bestellingen van minder dan 1250.00 EUR zullen verhogen worden met 20.00 EUR administratie kosten.

Overmacht Overmacht hoe dan ook ontstaan, ontheft de verkoper van iedere verplichting tot levering.

Klachten en terugzendingen Klachten dienen uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de geleverde goederen te zijn ingediend. Dit moet per aangetekend schrijven gebeuren en met vermelding van het factuurnummer of het nummer van de zendnota. Zij ontheffen de koper niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in de verkoops-voorwaarden gestelde termijn. Indien de klachten gegrond blijken, zal de verkoper zulks kenbaar maken aan de koper en daarbij het recht hebben, hetzij aan te bieden de gereclameerde goederen terug te nemen en daarna te vervangen door soortgelijke goederen, dan wel de koper te crediteren voor ten hoogste de factuurwaarde, zonder tot enige andere of meerdere schadevergoedingen gebonden te zijn.

Terugzendingen kunnen slechts met toestemming van de verkoper en met vermelding van het RMA-(Return Material Authorization) nummer geschieden. Enkel goederen in goede staat en in hun oor-spronkelijke verpakking kunnen teruggezonden worden. Om geldig te zijn dienen teruggezonden goederen bij ANS benelux nv toe te komen uiterlijk 30 dagen na de datum waarop ze werden gefactureerd. Terugzending van goederen moet steeds franco gebeuren..

Gebreken De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor zichtbare of onzichtbare gebreken van de door hem geleverde goederen, noch voor daaruit ontstane materiele of lichamelijke schade.

Garantie Worden enkel onder garantie teruggenomen, goederen welke bij normaal gebruik fabrieksfouten vertonen en voor dewelke een schriftelijke klacht binnen de vijf dagen na ontvangst van deg oederen werd geadresseerd aan de verkoper. De waarborg voor goede staat van werking met betrekking tot de door de verkoper geleverde goederen beperkt zich tot de waarborg vermeld op onze factuur. De verkoper waarborgt in geen enkel geval dat de geleverde software en hardware in staat is een specifiek probleem op te lossen, eigen aan de activiteit van de gebruiker. De waarborg heeft slechts betrekking op de fysische gebreken van de geleverde goederen en de tussenkomst van de verkoper beperkt zich hoogstens tot het verwisselen van enkel en alleen de gebrekkige stukken. Het verlenen van de waarborg veronderstelt dat de geleverde goederen conformde instructies worden gebruikt. De verkoper is niet gebonden tot enige schadevergoeding aan gebruiker of derden wegens de gevolgen van het gebruik van de geleverde goederen, hetzij voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade (vb. voortvloeiend uit beschadiging of verlies van gegevens geregistreerd door de gebruiker), hetzij voor ongevallen aan personen of schade aan goederen, hetzij voor winstderving.

Eigendomsvoorbehoud De geleverde goederen blijven uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar bezit van de verkoper tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. In geval van niet tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling.

Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper de geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en, intresten.

Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.

Geldigheid en betaling De offertes blijven 10 dagen geldig. Betalingen dienen te gebeuren binnen 30 dagen na factuurdatum. Na de vervaldag geldt een rentevoet van 1% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum, over het openstaand bedrag, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Indien de koper in gebreke is te betalen, is de verkoper niet verplicht tot verdere levering en kan hij tot ontbinding der overeenkomst besluiten en schadevergoeding vorderen. Incassokosten en retourkosten van kwitanties en wissels zijn voor rekening van de koper.

Compensatie De koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen tegenover de verkoper of diens rechtsopvolgers ten aanzien van vorderingen uit hoofde van levering volgens deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Schadebeding De koper die in gebreke blijft de factuur te betalen op de vervaldag, verbindt er zich uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de rente en de eventuele gerechtskosten, als schadevergoeding aan de verkoper of diens rechtsopvolgers een bedrag te betalen gelijk aan 15% van het factuurbedrag voor bedragen tot 1240 EUR exclusief BTW met een minimum van 62 EUR; de schadevergoeding bedraagt 13% voor bedragen vanaf 1240 EUR tot 6200 EUR exclusief BTW en 11% voor bedragen vanaf 6200 EUR exclusief BTW. Deze is verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

Annulering Bij annulering van een order door de koper is deze aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd van 25% van de geannuleerde order, met een minimum van 125 EUR, zonder dat de verkoper ertoe gehouden is enige schade aan te tonen. Bij annulering binnen de maand voor levering is het volledig factuurbedrag verschuldigd.

Opeisbaarheid De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Uitdrukkelijk ontbindend beding Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.

Rechtbank Alle geschillen welke ontstaan tussen verkoper en koper zullen door een door de verkoper of zijn rechtsopvolger aan te wijzen rechtbank worden behandeld, voor zover de wet zich daar niet tegen verzet. Het Belgisch Recht is van toepassing op deze overeenkomst.

Munt De factuur is betaalbaar in de op de factuur vermelde munt.